Karácsonyi dalok

Hangzóanyag

Karácsonyi dalok

1. Kiskarácsony, nagykarácsony
2. Pásztorok, pásztorok
3. Csendes éj, szentséges éj
4. Ó, gyönyörű szép
5. Karácsonyi bölcsődal
6. Mennyből az angyal

Mozgolódó – ŐSZ • TÉL

Ötlettár és segédlet a mindennapos óvodai mozgásfejlesztéshez II.

A kétkötetes szakkönyv számos ötletet ad tornára, játékos mozgásra, jógagyakorlatokra, a teremben és szabad levegőn történő tevékenységekre, eszközökkel történő és eszközök nélküli mozgásra, spontán vagy szervezett formára, melyeket korcsoportok szerint és napokra bontva mutat be. Az óvodapedagógus így az adott évszakhoz, fejlettségi szinthez, korosztályhoz igazítottan választhatja ki a gyermekek számára a legmegfelelőbb tevékenységeket. Jelen kötet a nevelési év őszi és téli hónapjaira kínál játék- és tevékenységötleteket, hogy megkönnyítse a mindennapos tervezést, és színesítse, gazdagítsa az óvodapedagógusok módszertani eszköztárát.

Gyere velem óvodába!

Mesék, mondókák, versek 3–4 éveseknek

A Gyere velem óvodába! – Mesék, mondókák, versek 3–4 éveseknek című kötetben igényes és változatos irodalmi művek segítségével, lépésről lépésre fedezhetik fel a kiscsoportos gyermekek az őket körülvevő világot. Az életkori sajátosságaikhoz igazodó, könnyen követhető, rövid terjedelmű mesék, a ritmusos-rímes mondókák és versek meghallgatása és mondogatása hozzájárul a hatékony szókincsbővítéshez, a szövegértési készség fejlesztéséhez, az irodalmi-esztétikai érzék megalapozásához, és formálja a gyermekek személyiségét.

Gyere velem óvodába!

Mesék, mondókák, versek 4–5 éveseknek

A Gyere velem óvodába! – Mesék, mondókák, versek 4–5 éveseknek című kötetben igényes és változatos irodalmi művek segítségével, lépésről lépésre fedezhetik fel a középső csoportos gyermekek az őket körülvevő világot. Az életkori sajátosságaikhoz igazodó, könnyen követhető, rövid terjedelmű mesék, a ritmusos-rímes mondókák és versek meghallgatása és mondogatása hozzájárul a hatékony szókincsbővítéshez, a szövegértési készség fejlesztéséhez, az irodalmi-esztétikai érzék megalapozásához, és formálja a gyermekek személyiségét.

Mesés zenei nevelés

Éves zenei program óvodapedagógusoknak

A Mesés zenei nevelés egy útikalauz, amelyet átsző a tudatosság, a tervszerűség, a mese és a játékosság. A szakkönyv olyan utat igyekszik mutatni, amely alapján a zenei nevelés területén barangolhat az olvasó a saját gyermekcsoportjával. A kötetet ajánljuk azoknak, akik úgy érzik, hogy segítségre, eligazodásra van szükségük a zenei nevelés útvesztőiben, akiknek segít az elindulásban, ha a nagy fokú módszertani szabadság mellett egy tudatos, tervszerűen felépített, de mégis játékos, mesés tervet tarthatnak a kezükben. Továbbá azoknak is, akik már hosszú ideje a zenei nevelés útján járnak, és új utakat keresnek ezen a területen, a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva. A szakkönyv olvasójának, felhasználójának hatékonyan gazdagíthatja pedagógiai eszköztárát.

Mit olvas(s)unk irodalomórán?

A populáris irodalomban rejlő pedagógiai lehetőségek

Az iskolai olvasmányok kérdését évek óta heves viták kísérik mind a közéletben, mind a szülők, tanárok, tanulók körében.
A posztmodern kor kihívásainak megfelelő irodalomtanítás megteremtéséhez elkerülhetetlennek tűnik a jelenlegi iskolai irodalmi kánon felülvizsgálata, szelekciója és kiegészítése újabb, hagyományosan nem a kánonba tartozó művek beemelésével. A kötet az irodalomtanítás tartalmi megújításának kérdésével foglalkozik, azon belül is elsősorban a populáris irodalom tanításának lehetőségeit vizsgálja. Fókuszában az iskolai irodalmi kánon elméleti hátterének feltárása, megújításának lehetséges irányai, a magyarországi pedagógiai kontextus vizsgálata, illetve a magyartanároknak és a leendő magyartanároknak a populáris irodalom tananyagba integrálásáról alkotott véleménye és gyakorlati tapasztalatai állnak.

Játékos zenebona

Mondókák, dalok, zenei játékok gyermekeknek és felnőtteknek

• FEJLESZTI A GYERMEK ZENEI KÉSZSÉGEIT, KÉPESSÉGEIT – a zenei játékok által természetesen, játékosan, szinte ösztönösen fejlődik a hallás, az egyensúlyérzék, a mozgás, a kézügyesség, és kialakul a zene szeretete
• KOMPLEX ZENEI ANYAGOT ÉS TÖBB MINT 200 KOTTÁT TARTALMAZ – különböző énekes, zenés tevékenységekhez, témákhoz, eseményekhez kínál dalokat, mondókákat, zenei játékokat
• EGYEDI ÉS HIÁNYPÓTLÓ SZAKKÖNYV – családi, óvodai és iskolai környezetben egyaránt nélkülözhetetlen, gyakorlatban bevált szakmai gyűjtemény
• A GYERMEKNEVELÉS ELENGEDHETETLEN ÚTMUTATÓJA – játékkal, zenével, tánccal, mondókázással újra átélhetjük a gyermekkor legszebb élményeit, miközben a zenei nevelés fontosságát, értékeit és megvalósítását is megismerhetjük
• ÖSZTÖNZŐ HATÁSSAL VAN A FELNŐTTEKRE IS – szülőként vagy pedagógusként megtalálhatjuk a gyermekhez vezető legrövidebb utat, mely a hasznos időtöltés és az örömteli pillanatok mellett erősíti az egymáshoz való kötődést
• MŰVÉSZI ILLUSZTRÁCIÓKBAN GAZDAG – a festmények népművészeti értékeket közvetítenek, általuk megismerkedhetünk a korabeli népi eseményekkel, alkalmakkal és hagyományokkal, és a gyermek is szívesen lapozgatja
• LEGFŐBB CÉLJA A KÖZÖS JÁTÉKRA NEVELÉS – a közös játék segítségével rendkívüli módon fejleszthető a gyermek személyisége, és erősíthető a felnőtt–gyermek kapcsolat

„Négy vándor jár körbe-körbe…” – Ősz • Tél

Játék- és tanulási tevékenységek komplex tervezése azonos és vegyes életkorú csoportokban I.

A tudatos, előrelátó, adott téma köré épülő komplex tervezés gyakran még a több éve dolgozó, gyakorlati munkájukban kiváló óvodapedagógusoknak sem könnyű, a pályakezdő óvodapedagógusok számára pedig sok nehézséget okoz. Célunk ezért egy mindenki számára használható módszertani öt-lettár összeállítása, mellyel pedagógiai tervezési munkánkat szakszerűbben végezhetjük. Éves tervünk az évszakok, jeles napok, ünnepek, hagyományok feldolgozása köré épül, tematikus tervünk ennek lebontásaként készül, cél- és feladatmeghatározással, a kiválasztott anyag, téma feltüntetésével a konkrét tevékenységeket megnevezve, igazi portfólióbarát módon. A tematikus tervek mellé évszakonként egy-egy részletesen kidolgozott tevékenységi tervezet is kapcsolódik.

Más szempontú tervezés

Segédanyag az óvodai dokumentációhoz, kiemelten a különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztéséhez

A szakkönyv az óvodai dokumentáció elkészítéséhez nyújt gyakorlati segítséget azzal, hogy mintákat ad a portfólióíráshoz és a minősítéshez. A kötet kiemelten foglalkozik az egyéni fejlesztéssel és a különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztési tervével. Kötelező és szabadon választható dokumentumokat egyaránt tartalmaz, illetve a csoportnapló kötelező dokumentációjának egyes elemeire is tesz javaslatokat. Mintát nyújt a befogadás és beszoktatás lépéseihez, az esemény-, téma-, tevékenység- és projekttervek megírásához, a különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztési tervéhez és az esetleírások elkészítéséhez.

Több szempontú tervezés

Segédanyag a pedagógiai minősítések dokumentációjához

A szakkönyv az óvodai dokumentáció elkészítéséhez nyújt gyakorlati segítséget azzal, hogy mintákat ad a portfólióíráshoz és a minősítéshez. A kötet kiemelten foglalkozik az egyéni fejlesztéssel és a különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztési tervével. Kötelező és szabadon választható dokumentumokat egyaránt tartalmaz, illetve a csoportnapló kötelező dokumentációjának egyes elemeire is tesz javaslatokat. Mintát nyújt a befogadás és beszoktatás lépéseihez, az esemény-, téma-, tevékenység- és projekttervek megírásához, a különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztési tervéhez és az esetleírások elkészítéséhez.

Óvodai csoportnapló

• A törvényi előírásoknak megfelel, a csoportnapló a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 91. § (1) bekezdésében felsorolt szempontok alapján készült.
• Tartalmazza a csoportba járó gyermekek adatait.
• Tartalmazza a csoportprofilt.
• Tartalmazza a nevelési tervet és annak értékelését.
• Tartalmazza a csoportban megvalósuló állandó programokat.
• Tartalmazza a napirendet.
• Megtalálhatóak benne az éves tématervjavaslatok.
• Hetenként megtalálhatóak benne a szervezési feladatok, a heti tervek, a témahét tevékenységei, a témahét pedagógiai tervei.
• Hetenként tartalmazza a hagyományőrző napokat, jeles napokat.
• Hetenként tartalmazza az egyéni fejlesztések formáit, fejlesztőjátékait, a részt vevő gyermekek névsorát.
• Tartalmazza a tehetségfejlesztő tevékenységeket, ezek leírását, a részt vevő gyermekek nevét.
• Minden hónap végén megtalálhatóak benne a hetek értékelései.
• Megtalálható benne a nevelési terv értékelése szeptember–január, február–augusztus hónapokra.
• Tartalmazza a család és az óvoda kapcsolatának feljegyzéseit.
• Tartalmazza a szülői értekezletek leírását.
• Tartalmazza a szülői nyilatkozatokat.
• Tartalmazza a hivatalos látogatások célját, eredményeit.
• Megtalálhatóak benne a feljegyzések a csoport életéről.

Az óvodai tervezés ábécéje

Tervezd meg a jövőt, de csak ceruzával!

Tudatos tervezőmunka nélkül szinte elképzelhetetlen feladat a rugalmas, a csoport egészéhez és az egyes gyerekekhez való alkalmazkodás. Az átgondolt tervezés segít a célokat megfogalmazni, a célok elérését segítő folyamatokat megszervezni és a feltételeket megteremteni, rendszert kialakítani a sok-sok ötletből, lehetőségből, hogy minél eredményesebbek lehessünk a munkánk minden területén.
A kötet az óvodai élet megtervezéséhez nyújt hasznos segítséget, hiszen az óvodapedagógiai munka során sokféle tervet készítünk, és mindegyik összeállítása, tartalma, hossza más és más, de azért vannak olyan elemek, melyek mindegyikben megjelennek.

A zenei fejlesztőjátékokról

A szakszerű óvodai zenei nevelés pszichikus funkciókat és a különböző nevelési területeket is fejlesztő hatásairól

A szakkönyv a szerző sok év alatt kifejlesztett, kipróbált zenei nevelési módszereit ismerteti, az elméletet számos konkrét gyakorlati példával alátámasztva. Segítséget nyújt az óvodapedagógusoknak és az óvodásokkal foglalkozó zenetanároknak egyaránt, mert ismerteti a zenei készségek, képességek fejlesztésének tartalmát és módszereit, betekintést nyújt az óvodáskori tanulási folyamatokba és tanítási módszerekbe, illetve körvonalazza a tanulási képességekért felelős pszichikus funkciókat alkotó részképességek fejlesztésének tartalmát és módszereit, továbbá e területek összekapcsolódását, kölcsönhatását.

Egész évben óvoda – Tavasz Nyár

Óvodai tevékenységek gyűjteménye I.

Az óvodapedagógiai munka során sosem elég az új ötletekből, hiszen az évek során mindig más és más válik be a gyerekek körében. Sokszor elég csak egy kicsit eltérni a jól megszokottól, más motivációs vagy szemléltetőeszköz után nyúlni, és máris vittünk egy kis csavart a hétköznapokba.
A szakkönyv hasznos segítséget nyújt az óvodai tervezés és ötletgyűjtés során is. A tevékenységtervezetek a tavaszi–nyári időszakra készültek, és szinte kivétel nélkül egy-egy jeles nap köré szerveződnek. A gyakorlatban kipróbált heti tervek tartalmazzák a korosztályi ajánlást, és azt is, hogy milyen előzetes ismeretek szükségesek egy-egy tevékenység megkezdése előtt.

Hétköznapokon túl

Különleges témák feldolgozása az óvodában

A szakkönyvet elsősorban azoknak az óvodapedagógusoknak ajánljuk, akik nyitottak arra, hogy a gyermekek nevelését, fejlesztését sokszínű tevékenységek által, különlegesebb témák feldolgozásával valósítsák meg. A szerzők célja, hogy a könyvben feldolgozott témakörökkel segítséget vagy kiindulási alapot adjanak ehhez.
Minden fejezet tartalmazza a kiemelt cél- és feladatrendszert, a hozzájuk kapcsolódó műveltségtartalmakat, újragondolt játékötleteket, valamint a jelenleg érvényben lévő óvodai irányelveknek megfelelő komplex foglalkozástervezeteket. Szemléltetőképek segítik a megértést és megvalósítást egyaránt.

Új játékok, új ötletek – Ősz

Részképesség-fejlesztő játékok tematikus gyűjteménye

A szakkönyvben tizenhat témakör található, amelyek az óvodákban feldolgozott jeles  napokhoz és néphagyományokhoz kapcsolódnak. Jelen kötet az őszi évszakhoz fűződő témákat öleli fel – ezekhez a  témakörökhöz gyűjtöttek a szerzők új  játékötleteket. A játékgyűjtemény tartalmazza az adott témához kapcsolódó fejlesztőjátékok  leírását, illetve az azok által fejlesztett területek és a játékokhoz szükséges eszközök listáját.
A szakkönyvben szereplő ötletekhez minden egyes témához kapcsolódva sablongyűjtemény is tartozik, amely hasznos eszközként szolgálhat a vidám játékokhoz. A 70 db színes, gyermekbarát laminálható sablon játékba hívogatja a gyermekeket, használatuk pedig még izgalmasabbá teszi a játékokat.

Idesüss

Tantervkövető komplex foglalkoztató az évszakokhoz a 4–10 éves korosztálynak letölthető hanganyaggal

Kovács Barbara népszerű kötetében sok-sok mesével, verssel, mondókával, feladattal és kiváló gyermekdallal találkozhatunk. Az illusztrált mesekönyvhöz weboldalunkról ingyenesen letölthető hanganyag is tartozik. Az évszakonkénti csoportosítás elsősorban a pedagógusok számára teszi nagyon jól  használhatóvá a könyvet és a hanganyagot, hiszen a tananyag a legtöbb óvodai nevelési programban és az általános iskolai  tanmenetben is az évszakok köré szövődik.

Örömnapok

Érzelmi intelligencia és a pozitív gondolkodás fejlesztése mesékkel, versekkel

Minden reggel hálásak lehetünk egy új nap eljöveteléért, ami sok mindent rejthet számunkra. Mindennap új ismeretekre, tapasztalatokra teszünk szert, a sok apró szépség, ami bennünket körülvesz, megszépíti napjainkat. Mindezek ellenére, a hétköznapokra mégis egyfajta monotónia jellemző. Közöttük csillagként tündökölnek az ÖRÖMNAPOK: a világnapok, ünnepnapok, amelyek az emberek kitüntetett,  megkülönböztetett figyeleméért kiáltanak. Ezekre kell már gyerekkorban felhívni a figyelmet. Ezért született ez a könyv, amely ráhangoló mesékkel, versekkel segít megmutatni a gyerekeknek ezt az utat, illetve megfelelő érzelmi előkészítéssel átélni a várakozás időszakát, majd megélni az elérkezett ünnepet.

Fülelős kalandok 3.

Hangzóanyag

A beszédészlelés és a beszédmegértés nem választható el teljesen egymástól. Ha valamelyikben elmaradás vagy zavar tapasztalható, az kihat a másik készségre is, ami befolyásolhatja az iskolai teljesítményt és a tanulást is. Gyakorló pedagógusként és/vagy szülőként szinte észrevétlenül fejlesztjük ezt a területet, azonban fontos, hogy tudatosan is foglalkozzunk vele. Ez a kiadvány az első és második kötethez hasonlóan tematikusan tartalmaz a beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztéséhez játékos feladatokat, kibővítve az iskolás korosztályra vonatkozó ötlettárral és a r, sz, z, c, s, zs, cs hangok auditív észlelését elősegítő speciális gyakorlóanyaggal. Kerettörténete egy térbeli és időbeli utazás, amelynek során lehetőség nyílik a minket körülvevő világhoz és a történelmünkhöz kapcsolódó izgalmas és érdekes témakörök feldolgozására.

Heti tervező – Ősz–Tél

Tématervjavaslatok a teljes nevelési évre I.

Óvodapedagógiai módszertani segédanyag
az olvasóvá nevelés megalapozásához

A kétkötetes óvodapedagógiai szakkönyv az irodalmi nevelésre alapozva kíván hatékony elméleti és gyakorlati segítséget nyújtani a teljes nevelési év tudatos tervezéséhez. Az első kötet az őszi és téli, a második a tavaszi és nyári hónapokra kínál részletes tématervjavaslatokat. Az irodalmi alapú, hetekre bontott tématervek segítségével, igényes gyermekirodalmi alkotásokon keresztül, olyan alapvető témákkal ismerkedhetnek meg az óvodás gyerekek, mint például az évszakok jellegzetességei, az ünnepek, a hagyományok, a jeles napok, a család, a külső és belső tulajdonságok, a közlekedés, a színek, az állatok és növények világa.

Hetedhét tervezés

Tematikus tervek gyűjteménye II.

A szakköny a Hetedhét tervezés – Tematikus tervek gyűjteménye című kötet folytatása, amely húsz-húsz újabb tématervet tartalmaz az állatokhoz, a mesterségekhez és egyéb témákhoz kapcsolódóan. A témák akár heti, akár néhány napi feldolgozásra is lehetőséget adnak. Az előző kötettől eltérő módon, ebben a részben már úgy készültek el a tervek, hogy a célok és feladatok mellett a differenciálás is megjelenik. A tervek mind tartalmilag, mind módszertanilag alakíthatóak, bővíthetőek vagy csökkenthetőek az óvodapedagógus igényei, illetve a csoport összetétele és fejlettsége szerint.

Óvoda plusz – Módszertani segédlet óvodapedagógusoknak

2021. nyár • Bemutatkozó szám

Karczewicz Ágnes szerkesztésével kiadónk új módszertani segédlettel indítja a 2021/2022-es tanévet!

A bemutatkozó szám ingyenesen letölthető!

Játék(nap)tár jeles és világnapokhoz – Ősz

Képességfejlesztő játékok gyűjteménye

A gyűjtemény címében is hordozza üzenetét: Játék(nap)tár jeles és világnapokhoz. Mit üzen ez a cím? Jeles napok, világnapok, naptár, játékgyűjtemény – ez mind, együtt, a hagyományok ápolásától a váratlan, előre nem megismerhető helyzetekig. Egyszerre találjuk meg a gondolkodásfejlesztő, hallást alakító, zenei érzékekre ható, a szociális érintettséget támogató, a mozgást finomító játékokat… Szeretettel ajánlom e gyűjteményt minden óvodapedagógusnak, de a szülőknek is, akiknek szintén át kell alakítaniuk a játékokat, ha családi körben gondolkoznak, de megéri, élvezetes lesz, és a szó legszebb értelmében fejlesztő minden résztvevője számára.

dr. Bakonyi Anna
pedagógiai szakértő, c. főiskolai docens

Az én titkos naplóm – Csak lányoknak!

Örökítsd meg az emlékeidet és a legféltettebb titkaidat ebben a különleges naplóban! A varázstoll segítségével csak te tudod majd elolvasni, amit beleírsz. Többé senki sem kémlelheti ki a dolgaidat. A napló tartalma szigorúan bizalmas, és mindig az is marad!

Hétköznapi csodák

Ötletek az óvodai élet mindennapjaihoz

A szakkönyv ötleteiből merítve lehetőség adódik saját csoportunkon belül a személyre szabott differenciálásra. Az egyes témaköröknél különböző korcsoportok és ezek tevékenységei is megjelennek. Ötleteket meríthetünk fejlesztéshez, de tehetséggondozáshoz is. A kötet az első osztályt indító tanítóknak is segítséget nyújthat az óvoda-iskola átmenetben.

Csináld, mutasd, mondd!

Részképesség-fejlesztő feladatok és játékok a kompetenciaalapú óvodai és iskolai oktatáshoz, neveléshez

A könyvben szereplő részképesség-fejlesztő feladatok és játékok elsősorban az óvodás korosztálynak szólnak, de jól alkalmazhatók pl. felzárkóztatásra az általános iskolák első, második osztályában, valamint fejlesztő foglalkozásokra a nevelési tanácsadó intézményekben, logopédiai iskolákban vagy osztályokban, kisegítő, vagy kis létszámú iskolákban és osztályokban, ADHD szindrómás gyermekek, valamint az enyhén, vagy közepesen értelmi fogyatékosok fejlesztésében is.

Honnan hová?

Egyénre szabott fejlesztés az óvodában

Honnan hová? Egyénre szabott fejlesztés az óvodában című kötet az érzelmi szocializáció, a motoros képesség, az értelmi fejlettség és a nyelvi kifejezőkészség felmérésére és javítására alkalmas óvodai játékok leírását tartalmazza. Játék közben a pedagógus lényeges megfigyeléseket tehet a gyerekek kognitív, érzelmi és szociális fejlettségéről, amelyeket a mellékletben közölt táblázatok segítségével könnyen rögzíthet. A gyermekek egyéni fejlődési lapjai kiválóan alkalmasak arra is, hogy a szülőket megfelelően tájékoztassuk gyermekük fejlődéséről. A kötetet minden gyakorló óvodapedagógusnak ajánljuk, hogy az egyéni fejlesztés minél hatékonyabban valósulhasson meg intézményi keretek között is, mert hisszük, hogy a melegségben, szeretetben felnövő gyerekek jobban átvészelik az élet viszontagságait!

Mesés torna 2.

Mesébe épített mozgástervezetek II.
Februártól júniusig

A Mesés torna, Mesébe épített mozgástervezetek II. című szakkönyvben olvasható 21 mese az évszakokhoz, az óvodákban feldolgozott jeles napokhoz és néphagyományokhoz kapcsolódik. A szerzők összegyűjtötték azokat a témaköröket, amelyekkel általánosan az óvodákban foglalkoznak, az óvodai mozgásanyaggal társították őket, és ehhez kapcsolódva írtak új meséket. Minden meséhez kapcsolódik két mozgásos játék, gimnasztika és az aktuális mozgásanyagot magában foglaló több játékos feladat is.
Ajánljuk a könyvet minden olyan pedagógusnak, aki szívesen mesél a gyermekeknek, és fontosnak tartja a mozgás megszerettetését már kisgyermekkorban egy vidám, közös játék során.

Óvodai projekttervek

IKT-eszközök használata az óvodai projektekben hétről hétre

A kötet az óvodai nevelés minden területéhez kapcsolódóan számos IKT-s játékötletet ad, hogy segítséget nyújtson az óvodai projektek tervezéséhez és kivitelezéséhez. Hiszen az óvodapedagógusnak a mai világban az is a feladatává vált, hogy a digitális világban is kézen fogva vezesse a rábízott gyermeket. A szakkönyv az IKT fogalmának meghatározását követően bemutat néhány olyan IKT-eszközt, melyet minden óvodapedagógus könnyedén beépíthet a mindennapi játékba. Ezeknek az eszközöknek a felhasználásához kínálnak javaslatokat az évszakok szerint tematizált projekttervek, amelyek inspirációt nyújthatnak az óvodapedagógusoknak, akik azokat a saját csoportjuk számára alakíthatják egyéni ötleteik szerint.

Hétről hétre tervezés

Kézikönyv óvodapedagógusok számára

Témahetekre bontott készségfejlesztő programjavaslatok azonos életkorú vagy vegyes összetételű óvodai csoportoknak

A módszertani kötet részletes, hetekre bontott, készségfejlesztő programjavaslatokat tartalmaz, amelyek megfelelnek az óvodai irányelveket megfogalmazó, érvényben lévő dokumentumoknak. A programok segítségével olyan témákat ismerhetnek meg az óvodás gyerekek, mint a család, az évszakok jellegzetességei, a közlekedés, a színek, az ünnepek, a hagyományok, a jeles napok, az állatok és növények világa. A programjavaslatok tartalmai két fejlesztési szintet fednek le: a középső és a nagycsoportos szintet, de vegyes összetételű csoportoknál is alkalmazhatóak.

Környezetünk csodái 1.

Tematikus tervek a környezeti nevelés hatékony megvalósításához I.

A kétkötetes szakkönyvben található témakörök mindegyike az óvodákban feldolgozott, A külső világ tevékeny megismerése – környezeti tartalommal  elnevezésű tevékenységi területhez kapcsolódik. Ez a kötet az őszi és téli évszakhoz fűződő témákat öleli fel. Minden fejezet tartalmazza az adott környezetismereti témához kapcsolódó megfigyeléseket, meséket, drámajátékokat, mozgásos játékokat, néphagyományokat, gyűjtőmunkát, kísérleteket és a tehetséges gyermekek fejlesztésének ötleteit is. Az összegyűjtött ötletek játékos formában segítik elmélyíteni és bővíteni a gyermekek meglévő ismereteit. Ajánljuk a könyvet, minden olyan pedagógusnak, aki szeretné még színesebben megmutatni a gyermekeknek környeztünk csodáit, izgalmas kísérletek és játékok alkalmazásával.

Játsszunk okosan!

Tematikus játéktár a gyermekek egyéni képességeinek fejlesztéséhez

Az óvodás gyermekeket fejlődésük nyomon követése, folyamatos megfigyelése által lehet a legjobban megismerni. A megismerés az óvodai tervezés alapja, a nevelés, a pedagógiai munka, a fejlesztés pedig a tervezésen alapul. A tematikus játéktár az óvodai nevelés valamennyi területéhez lehetőséget kínál a gyerekek változatos, differenciált fejlesztéséhez. A játékgyűjtemény elkészítésénél a szerzők előtérbe helyezték a mozgásos játékokat, feladatokat és a saját készítésű játékokat, valamint egy-egy játékeszköz variációs lehetőségeit. Olyan játékok ezek, amelyeket különféle helyzetekben, helyszíneken is szívesen játszhatunk gyermekeinkkel, szervezett foglalkozásokon ugyanúgy, mint a szabad játék során vagy az udvaron, kiránduláson. A játékgyűjteményben található játékokat az óvodapedagógusok tetszésük szerint átalakíthatják, variálhatják és bővíthetik.

Vidám, dalos esztendő – Tél

Mondókák, dalok, zenei játékok a teljes nevelési évre II.

Játékos zenebona szerzője, Komáromi Lajosné új, négykötetes szakkönyve az évszakokhoz, hagyományőrző ünnepekhez, jeles napokhoz, a legfőbb oktatási-nevelési témákhoz kapcsolódó gazdag zenei anyagot és sok-sok zenei játékot tartalmaz, felölelve a teljes óvodai évet.

Mini Panda Én is pisze, te is pisze… – Mesék, mondókák, versek

A MINI PANDA Én is pisze, te is pisze… című gyűjtemény a legkisebbeknek kínál vidám, érdekes meséket és verseket. A kötet fejezeteit a pici pandamackó hozza közel az óvodába készülődő gyerkőcökhöz. Hétről hétre haladva egy-egy témát ismerhetnek meg a kicsik, pl. én és a világ, család, óvodai viselkedés, napirend, szokások, jelek, játékok, figyelünk egymásra, lakhelyek, közlekedés, egészséges táplálkozás, testápolás, az évszak jellemzői, hagyományok, ünnepi készülődés, családi ünnepek, egyszerű természeti jelenségek, időjárás, környezetünk, növények, állatok, ellentétek, színek stb.
A BESZÉLGETŐ című képes oldalak megkönnyítik az óvodával való ismerkedést pl. Óvodába megyek!, Téli ünnepek. A legkisebbek szókincse és beszédkészsége ebben a korban a szülőkkel, nagyszülőkkel, óvodapedagógusokkal szoros együttműködésben fejlődik, ezért fontos, hogy rendszeresen közösen lapozgassák a könyvet.

Panda Peti Kerekecske-gombocska – Mesék, mondókák, versek

A PANDA PETI Kerekecske-gombocska – Mesék, mondókák, versek középső csoportosoknak című könyv az anyanyelvükkel barátkozó gyerekeknek kínál játékos és élményekkel teli, izgalmas meséket, mondókákat, verseket. A kötet hétről hétre olyan alapvető témákkal ismerteti meg az ovisokat, mint az évszakok, az állatok, a növények, a napirend, a család, az ünnepek, a testrészek, az érzékszervek, a közlekedés, a színek stb. A kisgyerekek szókincse és beszédkészsége ebben a korban a szülőkkel, nagyszülőkkel, óvodapedagógusokkal szoros együttműködésben gazdagodik és fejlődik, ezért fontos, hogy rendszeresen és közösen lapozgassák a könyvet. Az örömteli mesehallgatáson kívül a kötet képi világa is érdekes beszélgetésekre inspirál.

Panda Peti Hívogat az iskola – Mesék, mondókák, versek

A PANDA PETI Hívogat az iskola – Mesék, mondókák, versek nagycsoportosoknak című könyv az iskolára készülődő ovisoknak kínál játékos és élményekkel teli, izgalmas meséket, verseket. A kötet hétről hétre olyan alapvető témákkal ismerteti meg a nagycsoportosokat, mint az év­szakok, az állatok, a növények, a napirend, a család, az ünnepek, a testrészek, az érzékszervek, a színek, a közlekedés, az ellentétek stb. A gyerekek szókincse és beszédkészsége az óvodapedagógusokkal, a szülőkkel, a nagy­szülőkkel szoros és tudatos együttműködésben fejlődik, ezért fontos, hogy rendszeresen lapozgassák a könyvet, és beszélgessenek az olvasottakról. A kötet segíti az átmenetet az iskolai tankönyvek használatához.

Így differenciálunk mi! – Ősz

Elméleti segédanyag az óvodai differenciáláshoz és a nevelési feladatok meghatározásához

A háromkötetes szakkönyv hatékony segítséget nyújt az óvodai tervezéshez, a nevelési feladatok meghatározásához és a gyermekek egyéni sajátosságait figyelembe vevő differenciáláshoz. A kötetek mind felépítésükben, mind tematikájukat illetően szervesen kapcsolódnak az Így tervezünk mi! című szakkönyvsorozathoz. Az óvodai nevelés minden területét felölelő elméleti segédanyag hozzájárul az egyénre szabott képességfejlesztés tudatos és eredményes megvalósításához. Minden témánál szintekre bontva jelenik meg a differenciálás és a nevelési cél meghatározása. A szakkönyv célja, hogy segítse a csoportnapló tervezését, a portfólió írását, a mindennapos óvodai tervezést, valamint a dokumentáció elkészítését.

Fülelős kalandok 1.

Tematikus gyűjtemény a beszédészlelés és a beszédmegértés játékos fejlesztéséhez

A beszédészlelés és a beszédmegértés nem választható el teljesen egymástól. Ha valamelyikben elmaradás vagy zavar tapasztalható, az kihat a másik készségre is, ami befolyásolhatja az iskolai teljesítményt és a tanulást is. Gyakorló pedagógusként és/vagy szülőként szinte észrevétlenül fejlesztjük ezt a területet, azonban fontos, hogy tudatosan is foglalkozzunk vele. Ez a kiadvány tematikusan tartalmaz a beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztéséhez játékos feladatokat, illeszkedik a nevelési év és a tanév rendjéhez. Évszakonként több fejezetet foglal magában, amelyek közül az első mindig az adott évszak jellemzőivel foglalkozik, a további fejezetek egy-egy jeles napot vagy témakört ölelnek fel.

Fülelős kalandok 2.

Hangzóanyag

A beszédészlelés és a beszédmegértés nem választható el teljesen egymástól. Ha valamelyikben elmaradás vagy zavar tapasztalható, az kihat a másik készségre is, ami befolyásolhatja az iskolai teljesítményt és a tanulást is. Gyakorló pedagógusként és/vagy szülőként szinte észrevétlenül fejlesztjük ezt a területet, azonban fontos, hogy tudatosan is foglalkozzunk vele.

Ez a kiadvány az első kötethez hasonlóan tematikusan tartalmaz a beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztéséhez játékos feladatokat, felépítése illeszkedik a nevelési év és a tanév rendjéhez. Kerettörténete egy utazás, amelynek során lehetőség nyílik a mindennapi élet főbb témaköreinek feldolgozására.

Örömvár

Érzelmi intelligencia fejlesztése mesékkel, versekkel, mondókákkal

Mindenki szeretné, legyen az szülő vagy pedagógus, hogy gyermekét minél több öröm érje. Ha öröm éri, akkor jól érzi magát, és érzelmi biztonságban van, ami alapfeltétele mindazon képességek megszerzésének, amelyekre szüksége lesz egész életében. Ajánljuk ezt a könyvet minden olyan felnőttnek, aki minőségi időt szeretne tölteni gyerekével. Használható a családban és az intézményes nevelésben egyaránt. Az érzelmi intelligencia fejlesztésének lehetőségeit mutatja be óvodáskorban a meséken, verseken, mondókákon keresztül, gyermekjógával megfűszerezve, olyan játékötletekkel, amelyekben a gyermek maga is aktívan részt vehet, és közben rengeteg öröm éri.

Medvecukor iskolás lesz

Hangzóanyag

A Medvecukor iskolás lesz szépirodalmi szöveggyűjtemény és az ezt kiegészítő hanganyag 5–7 éves gyermekek számára kínál élvezetes, fordulatos és izgalmas meséket és verseket. A kötet történeteit Medvecukor, a kis barnamackó figurája szervezi egységbe, és hozza közel a gyermekekhez. Az iskolába induló medvebocs segítségével olyan alapvető témákat ismerhetnek meg a gyerekek, mint a család, az évszakok, az ünnepek, a testrészek, a közlekedés, az állatok vagy a színek. Molnár-Kovács Emese Medvecukor-meséi Kilyén Ilka előadásában hallhatóak.

A Medvecukor iskolás lesz oktatócsomag vásárlói számára a hangzóanyag ingyenesen letölthető.

Így tervezünk mi!

Nyár

Minden csoportnaplóhoz használható napi szintű, konkrét, tervezési segédanyag

A szakkönyv hatékony elméleti és gyakorlati segítséget nyújt a mindennapos óvodai tervezéshez. A szerzők az óvodai nevelés minden területét felölelő, korosztályi szintekre bontott mintaanyag-tervezetei hozzájárulnak a képességfejlesztés tudatos és eredményes megvalósításához. Minden témához korcsoportra bontva jelenik meg a cél, a feladat és a képességfejlesztés meghatározása. A szakkönyv célja, hogy segítse a csoportnapló tervezését, a portfólió írását, a mindennapos tervezést bármely magyar óvodában, valamint a dokumentáció elkészítését.

Így tervezünk mi!

Ősz

Minden csoportnaplóhoz használható napi szintű, konkrét, tervezési segédanyag

A szakkönyv hatékony elméleti és gyakorlati segítséget nyújt a mindennapos óvodai tervezéshez. A szerzők az óvodai nevelés minden területét felölelő, korosztályi szintekre bontott mintaanyag-tervezetei hozzájárulnak a képességfejlesztés tudatos és eredményes megvalósításához. Minden témához korcsoportra bontva jelenik meg a cél, a feladat és a képességfejlesztés meghatározása. A szakkönyv célja, hogy segítse a csoportnapló tervezését, a portfólió írását, a mindennapos tervezést bármely magyar óvodában, valamint a dokumentáció elkészítését.

Óvodából iskolába

Játékos foglalkoztatófüzet

A kötet az óvodai nevelés és az iskolai oktatás minden területét felöleli: mesék, versek, évszakok, hangok és betűk, irányok, mennyiségek, számok, természet, állatok, növények, környezet stb. Komplex módon nyújt segítséget, hogy az iskolakezdés ne kudarc legyen a nebulójelöltek számára. A feladatok megoldása lehetővé teszi, hogy a gyerekek minél több ismeretet szerezzenek játékos formában: tudjanak szabályokhoz alkalmazkodni, legyen kitartásuk az iskolai feladatok elvégzéséhez, munkatempójuk és feladatértésük fejlődjön. A kötetek összeállítói gyakorló pedagógusok, óvónők, tanítónők, pszichológusok.

Esztendőre vagy kettőre…

Interaktív gyermekkönyv, ajándék CD-vel

Az Esztendőre vagy kettőre… című színes, vidám és tartalmas dupla kiadványunkban az évkört mutatjuk be a CD-n hallható népi gyermekdalok által. A könyvben a gyermekek számára figyelemfelkeltő és érdekes formában elevenítjük fel a Kárpát-medence különböző tájainak jellegzetes népi díszítőmotívumait, öltözékeit, tárgyait, a magyar állat- és növényvilág kiemelkedő szereplőit. Lehet énekelni, eddig ismeretlen dalokat megtanulni, mindeközben jókedvűen rajzolni, színezni, kézműveskedni, számolni és amihez csak kedvünk támad!

Esztendőre vagy kettőre… ajándék CD

Egy kismalac, röf-röf-röf...

Az Esztendőre vagy kettőre… című kiadványunkban az évkört mutatjuk be a CD-n hallható népi gyermekdalok által. Lehet énekelni, eddig ismeretlen dalokat megtanulni, mindeközben jókedvűen rajzolni, színezni, kézműveskedni, számolni és amihez csak kedvünk támad!

Játékvilág

A Játékvilág négy számával játékok forgataga kerül elénk. Minden szám más-más téma köré csoportosítja a magazin tartalmát. Van benne a fantáziát megmozgató történet, sokféle, új ismeretet adó, játékos feladat, egyedül és a társakkal is játszható benti és kinti játék. Minden szám mellé adunk egy kinyitható játéktáblát, két oldalán egy-egy érdekes társasjátékkal.

A csomag tartalma:
• Játékvilág 4 száma
• 4 Játéktábla (8 játék!)
• Kellékek (4 bábu + 1 dobókocka)
• Ajándék kiskoffer

Mesevilág

Sok-sok tanulságos történet, amely bővelkedik izgalmas fordulatokban, váratlan helyzetekben, félelmetes kalandokban. Klasszikus és népmesék, tréfás történetek, állatmesék, fabulák, verses mesék, meseregényrészletek, ismert és kevésbé ismert történetek. A szövegekhez kapcsolódó kérdések és játékos feladatok segítségével még könnyebb belemerülni a Mesevilágba!

A csomag tartalma:
• Mesevilág magazin 4 száma (4×64 oldal)
• Ajándék kiskoffer

Színezd újra!

Jeles napok az óvodában

Rendezvény-, program- és tevékenységtervek

A szakkönyv az óvodai rendezvények és programok tervezéséhez, szervezéséhez és lebonyolításához kíván segítséget nyújtani. A kötetben szereplő rendezvénytervek mindegyike olyan hagyományokra, értékekre épít, amelyeket érdemes megőrizni, és az óvodai nevelés során továbbadni a gyermekeknek. A témakörök a teljes óvodai évet felölelik: szeptembertől júniusig kínálnak projektterveket olyan jeles napokhoz és ünnepekhez kapcsolódva. A komplex tervek mindegyike változatos rendezvény-, program- és tevékenységterveket, illetve kézműves foglalkozásokra vonatkozó ötleteket tartalmaz.

Hetedhét tervezés

Tematikus tervek gyűjteménye

A módszertani kötet témák szerinti, teljes részletességű tervezési segédletet kínál az óvodapedagógusok számára. A szerző, Balogh Katalin Gabriella sokéves óvodapedagógusi munkája során szerzett tapasztalatai alapján állította össze a kötetet, amely az óvodai mindennapok tervezéséhez kíván hatékony segítséget nyújtani. A tervek mind tartalmilag, mind módszertanilag alakíthatóak, bővíthetőek vagy csökkenthetőek az óvodapedagógus igényei, illetve a csoport összetétele és fejlettsége, továbbá a helyi lehetőségek szerint.

Mesés matematikafoglalkozások gyűjteménye

Szeptembertől januárig

Újabb mesék, újabb ötletek

A szakkönyvben a szerzők összegyűjtötték azokat a témaköröket, amelyekkel általánosan az óvodákban foglalkoznak, és matematikai témákkal társították őket. Ez lehet az egyik legeredményesebb módszer a gyermekek érdeklődésének felkeltésére és a matematika megszerettetésére. A mesélés során – a matematikai készségeket fejlesztő, vidám feladatok közben – szinte észrevétlenül fejlődnek a gyermekek ismeretei. A mesékbe ágyazott interaktív kérdésekre mérést, összehasonlítást végeznek, s így tapasztalatokat szereznek a geometria körében, a szimmetrikus alakzatok területén stb.

Új mesék, új ötletek

Mesés drámajátékok I.

Szeptembertől januárig

A szakkönyvben olvasható 25 mese az évszakokhoz, az óvodákban feldolgozott jeles napokhoz és néphagyományokhoz kapcsolódik. A szerzők összegyűjtötték azokat a témaköröket, amelyekkel általánosan az óvodákban foglalkoznak, és ehhez kapcsolódva írták meg új meséiket. Ajánljuk a könyvet minden olyan pedagógusnak, aki szívesen mesél a gyermekeknek, szívesen alkalmaz drámapedagógiai módszereket, és fontosnak tartja a gyermekek széles körű fejlesztését a vidám, közös játék során!

Melyik van kétszer?

Játékos matematika kézikönyv

A kézikönyvben található játékok komplex módon több képességet is fejlesztenek. A játék önfegyelemre nevel, mert a szabályoknak megfelelően másokat is meg kell hallgatni, engedni kell cselekedni. A gyerekek sokfélék. A lassabban haladó gyerek teljesítményét is el kell ismerni, így méltányosságra is nevel. Erősíti a kudarctűrő képességet, mert nem lehet mindig győzni. Egyik játék sincs kőbe vésve, bátran változtassunk rajta, így azokat könnyebbé vagy nehezebbé tehetjük. A játékok során a gyerekek megtapasztalhatják, hogy nem feltétlenül kellenek drága eszközök ahhoz, hogy egy jót játsszunk.

Kör, kör, ki játszik?

Foglalkoztatókönyv CD-vel

A foglalkoztató nagy segítséget jelenthet mindazoknak, akik fontosnak tartják a gyermekek zenei nevelését mind az óvodában, mind a családban. A dalokhoz illesztett mozdulatsorok fejlesztik a gyermekek mozgáskultúráját, s a különböző zenei képességeket, ezáltal pedig az egész személyiséget.

Lurkó iskola-előkészítő feladatlapok 1.

A Lurkó iskola-előkészítő feladatlapok 1. a szeptembertől januárig terjedő időszakra kínál játékos feladatokat. A feladatok változatosak, egymásra épülnek, és megoldásuk során felmérhetjük a gyermekek fejlettségi szintjét. A feladatok egy részét a gyermekek szóban oldják meg, amely során fejlődik kifejezőkészségük, gyarapodik szókincsük. A színes, dekoratív illusztrációk felkeltik a gyermekek érdeklődését, szívesen oldják meg a feladatokat, amely során fejlődik feladattudatuk, emlékezetük, figyelmük.

Lurkó iskola-előkészítő program

Módszertan

A Lurkó iskola-előkészítő program módszertani kötete kilenc hónapra kidolgozott, hetekre lebontott foglalkozás-tervezetet tartalmaz, amely lehetővé teszi a folyamatos, sokirányú fejlesztést. A foglalkozások egymásra épülnek, betartják a fokozatosság elvét és nagyon játékosak. Az óvodában lévő eszközök és a mellékletben található lapok segítségével könnyen megvalósíthatóak a benne lévő feladatok. A frontális és egyéni feladatok váltakozása lehetőséget biztosít a gyermekek differenciált fejlesztésére is.